Werkgevers

Vergoeding contributie

Steeds meer werkgevers ondersteunen het lidmaatschap van een beroepsvereniging van hun medewerkers door gehele of gedeeltelijke vergoeding van de contributie. Veel CAO’s bieden de ruimte aan werkgevers om de contributie van beroepsorganisaties via een declaratieformulier en/of bruto/nettoverekening te vergoeden, ondanks dat Present 24x7 in de CAO niet met name is genoemd.

Betaal niet te veel voor je lidmaatschap van Present 24x7! 

In je cao is geregeld dat de kosten van het lidmaatschap van een beroepsvereniging in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) teruggave of verrekening. In de meeste cao’s geldt dat de contributie door de werkgever verrekend mag worden met je brutoloon (dit is de zogenaamde werkkostenregeling). In de werkkostenregeling van jouw werkgever staat welke vergoedingen werkgevers onbelast aan hun medewerkers mogen verstrekken. De teruggave van de contributie is onderdeel van de invulling van de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Vraag je werkgever naar de mogelijkheden. Soms hebben werkgever en ondernemingsraad nadere afspraken hierover gemaakt. Soms noemt een cao alleen als voorbeeld het lidmaatschap van een vakbond maar dezelfde regeling geldt voor lidmaatschap van een beroepsvereniging. En soms noemt een cao alleen lidmaatschap van een beroepsvereniging aangesloten bij een werknemersorganisatie, maar de werkkostenregeling (en varianten daarvan) geldt ook voor andere beroepsverenigingen die relevant zijn voor de sector waar je werkt. 

Hoe werkt het? 

Print je factuur contributie Present 24x7, onderteken deze en lever die in bij je werkgever. Die zorgt ervoor dat je (een deel van) je contributie terugkrijgt, als je daarvoor in aanmerking komt.