Platform gezinshuizen

Platform gezinshuizen opgericht!

Verschillende spelers uit de Jeugdzorg hebben de handen ineen geslagen om het ‘Platform Gezinshuizen’ op te richten. Het Platform Gezinshuizen richt zich op de belangenbehartiging van specifieke thema’s ten aanzien van gezinshuizen. Generieke jeugdzorgthema’s worden reeds verzorgd door de brancheverenigingen Jeugdzorg Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en GGZ Nederland. Met de oprichting van het Platform Gezinshuizen, naast deze bestaande brancheverenigingen, worden krachtige mogelijkheden voor een goede legitimatie en representatie van het beleidsveld van gezinshuizen gecreëerd.

Sinds de Transitie Jeugdzorg in 2015 is het speelveld van de Jeugdzorg veranderd. Het werkveld van gezinshuizen is belangrijker geworden en fors in omvang gegroeid. Met het Platform Gezinshuizen is een samenwerkingsverband opgericht dat werk gaat maken van het verder verduurzamen van het beleidsveld van gezinshuizen.

Een gezinshuis is een kleinschalige vorm van jeugdhulp – georganiseerd vanuit een natuurlijk gezinssysteem – waar gezinshuisouders volgens het 24×7 principe opvoeding, ondersteuning en zorg bieden aan bij hen in huis geplaatste kinderen en jongeren die tijdelijk of langdurig zijn aangewezen op intensieve en professionele hulpverlening als gevolg van beschadigende ervaringen en/of complexe problematiek.

Platform eigenaar van Kwaliteitscriteria Gezinshuizen

Om een gezamenlijke basis onder het beleidsveld van gezinshuizen aan te brengen is, mede op vraag van de Inspecties Gezondheidszorg & Jeugd en het Ministerie van VWS, hard gewerkt aan de totstandkoming van de Kwaliteitscriteria Gezinshuizen. Deze zijn juni 2019 opgeleverd. Betrokken partijen achten het van belang om vanuit deze criteria het beleidsveld verder te verduurzamen. Daarin ligt de motivatie om over te gaan tot de oprichting van het Platform Gezinshuizen. Het Platform Gezinshuizen wordt eigenaar van de Kwaliteitscriteria Gezinshuizen en gaat zich als eerste richten op de hieruit voortkomende thema’s en het nog in ontwikkeling zijnde ‘Actieplan Gezinshuizen’. 

Brede vertegenwoordiging vanuit het werkveld

In dit samenwerkingsverband zijn verschillende grote spelers en brancheverenigingen vertegenwoordigd. De komende twee jaar bestaat de samenstelling uit: de brancheverenigingen Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland en VGN, de franchiseorganisaties Gezinshuis.com en Driestroom, het Nederlands Jeugdinstituut, Christelijke Hogeschool Ede (mede namens Hogeschool Leiden en Windesheim) , Alliantie Kind in Gezin, Beroepsvereniging Present 24×7 en drie zorgorganisaties; één uit het V.G.-domein en twee uit het Jeugdzorgdomein. De eerste periode worden deze bemenst door ’s Heeren Loo , Pluryn en Entrea-Lindenhout. Daarnaast zijn er twee ‘open’ zetels voor jongeren en Gecertificeerde Instellingen. Als eerste voorzitter is gekozen Rob de Munck, bestuurder van Gezinshuis.com. 

Voorzitterschap per 1 september 2021

In september zal het voorzitterschap overgenomen worden door Present 24x7. Nico de Bruijne zal de rol van voorzitter op zich nemen. Voor contact kan je mailen naar info@present24x7.nu.