Voortgangsbericht Kwaliteitscriteria

Voortgangsbericht Kwaliteitscriteria

Kwaliteitskader Gezinshuizen: 

kwaliteit in professionele gezinsvormen Voortgangsbericht III, april 2019

In het voortgangsbericht van december 2018 stond beschreven wat de meerledige doelstelling van het kwaliteitskader is, hoe het ontwikkelproces er tot dan uitzag, wat de beoogde planning was en welke personen en instanties zich bezig houden met de ontwikkeling van het document. 

Tientallen gezinshuisouders, zorgaanbieders en meerdere brancheorganisaties hebben op verschillende momenten meegedacht (inputteams, klankbordgroep), en feedback geleverd op een conceptversie (via e-mail). 

Hartelijk dank voor alle tijd en energie die is geïnvesteerd! Met alle input die is gegeven, is een definitieve versie opgesteld. We zijn blij met het resultaat en merken dat veel partijen behoefte hebben aan een duidelijk kader voor de jeugdhulp in gezinshuizen. Het ministerie van VWS en de Inspectie hebben het document, dat begin april is opgeleverd, goedgekeurd. Het document biedt een belangrijk kader voor het actieplan gezinshuizen dat wordt opgesteld in opdracht van het ministerie. 

We stonden dan ook al even klaar om de kwaliteitscriteria aan het veld te presenteren. Er waren echter nog enkele rand voorwaardelijke zaken waarover moest worden afgestemd, die buiten onze invloedssfeer lagen. Op 24 april hebben we echter te horen gekregen dat de minister akkoord heeft gegeven op zowel de naamgeving van het document als op de inhoud. 

Voor een goede positionering van het document in het veld en voor beleidsmakers, is het nodig dat we de naam Kwaliteitskader Gezinshuizen wijzigen in Kwaliteitscriteria Gezinshuizen. De naamswijziging heeft geen consequenties voor de inhoud van dit denk- en toetsingskader voor kwaliteit in professionele gezinsvormen. We willen het document graag aan het veld presenteren. 

Reserveer in uw agenda: 

Maandag 24 juni 9.30u – 14.00u 

Voor het Symposium 'De kwaliteit van gezinshuizen', waar niet alleen het document gepresenteerd zal worden, maar waar we nadrukkelijk met o.a. gemeenten, gezinshuisouders en de inspectie nadenken over de betekenis van de kwaliteitscriteria voor de praktijk, beleidsmakers, zorginkoop en kwaliteitszorg. Vragen? - Bij vragen kunt u zich wenden tot Mariska de Baat (Nederlands Jeugdinstituut, m.debaat@nji.nl) of Geke Klapwijk (Hogeschool Leiden, klapwijk.ge@hsleiden.nl)

 

 

 

Terug