PRESENT 24X7 OVERHANDIGT BRIEF VOOR VERBETERING RECHTSPOSITIE GEZINSHUISKINDEREN

PRESENT 24X7 OVERHANDIGT BRIEF VOOR VERBETERING RECHTSPOSITIE GEZINSHUISKINDEREN

PRESENT 24X7 OVERHANDIGT BRIEF VOOR VERBETERING RECHTSPOSITIE GEZINSHUISKINDEREN

Gezinshuisouders zien in de dagelijkse praktijk dat de rechtspositie van kinderen in hun gezinshuizen kwetsbaar is en beter beschermd zou moeten worden. Op maandag 21 november biedt Present 24x7, dé beroepsvereniging voor gezinshuisouders, een brief aan namens vele partijen met het verzoek om de rechtspositie van de gezinshuiskinderen te versterken. Dit wordt overhandigt aan staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) en minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind. De Tweede Kamer debatteert maandag en donderdag over de jeugdbescherming. Wij pleiten voor eenzelfde behandeling van gezinshuiskinderen en pleegkinderen.

Rechten van gezinshuiskinderen en gezinshuisouders niet op dezelfde wijze geborgd

Voor kinderen in pleeggezinnen geldt dat zij standaard het recht op bescherming van gezinsleven (family life) verkrijgen wanneer zij voor langere tijd in een pleeggezin wonen. Zowel het kind als de pleegouders verkrijgen hiermee verschillende juridische mogelijkheden. Een pleegouder die langer dan een jaar voor een jeugdige zorgt, wordt standaard als belanghebbende aangemerkt in procedures met betrekking tot de ondertoezichtstelling en voogdijmaatregel. Daarnaast kan het verblijf van een pleegkind dat langer dan een jaar in een pleeggezin woont in het kader van een ondertoezichtstelling (OTS) alleen na een rechterlijke toets worden gewijzigd. Wanneer het pleegkind binnen een voogdijmaatregel in het pleeggezin verblijft dan kan de GI alleen met toestemming van de rechter de plaatsing in het pleeggezin beëindigen (blokkaderecht). Voor kinderen in een gezinshuis zijn deze rechten niet op eenzelfde manier geborgd.

 

Citaat

“Kinderrechters zijn het unaniem met elkaar eens dat dit zou moeten veranderen, zo zegt een van de rechters: “Schandalig dat dit niet geldt voor kinderen in een gezinshuis!” (R8, rechter) waarna beaamd wordt dat over- of terugplaatsing ook in gezinshuizen getoetst zouden moeten worden. Als argument wordt genoemd dat veel gezinshuizen hetzelfde voelen en functioneren als pleeggezinnen (en vaak ook als pleeggezin gestart zijn). Bovendien groeit het aantal gezinshuizen en voor hen zou de rechterlijke toets meer rechtsbescherming geven.” (6.1.4 Eindevaluatie Wet Herziening Kinderbeschermingsmaatregelen)

 

Concrete aanbevelingen ten aanzien van rechtspositie kinderen in gezinshuizen

Gezinshuizen komen naar aanleiding van de Eindevaluatie Wet Herziening Kinderbeschermingsmaatregelen dan ook met de volgende aanbevelingen en presenteren deze vandaag aan de staatssecretaris van VWS.

 

1: introduceer een mogelijkheid waarmee het blokkaderecht in het kader van voogdij ook van toepassing is op gezinshuizen (aanbeveling 8.10.3.1)

 

2: bepaal in artikel 1:265i BW dat de verplichte toetsing van over- of terugplaatsingen na verblijf van een jaar of langer ook van toepassing is bij uithuisplaatsing in een gezinshuis (aanbeveling 8.10.3.2)

 

3. Ook bij de andere aanbevelingen die zijn gedaan, zoals een rechterlijke toets van het perspectiefbesluit, brengen wij de gelijkheid in rechtspositie van (uithuisgeplaatste) kinderen onder de aandacht.

 

4. Betrek gezinshuisouders als belanghebbende, op een soortgelijke wijze als pleegouders worden betrokken. Hiermee wordt recht gedaan aan het opgebouwde gezinsleven van kinderen in een gezinshuis.

 

Kinderrechten voor álle kinderen

Kinderen hebben het recht om bij hun ouders op te groeien. Wanneer dit om welke reden dan ook niet mogelijk is dan is uithuisplaatsing in een pleeggezin of gezinshuis de eerste overweging. Sinds 2015 is deze visie in de Jeugdwet verankerd (art 2.3 lid 6 Jeugdwet). Gezinshuiszorg is een groeiende sector die nauw aansluit bij de doelstellingen van de Jeugdwet. Nederland heeft intussen zo’n 1100 gezinshuizen.

Terug